Dr Ewelina Stobiecka

radca prawny

Od kilkunastu lat wspieram przedsiębiorców w rozwiązywaniu sporów gospodarczych w sądzie i poza nim. Występuję zarówno w roli pełnomocnika, negocjatora jak i mediatora...
[Więcej >>>]

Rozwiąż swój spór

Klauzula mediacyjna a umowa o mediację. Przydatne narzędzia przedsiębiorcy w rozwiązywaniu ich konfliktów w biznesie.

Ewelina StobieckaKomentarze (0)

Klauzula mediacyjna a umowa o mediacjePrzedsiębiorcy coraz więcej wiedzą na temat alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Dzięki ustawie o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania konfliktów, więcej i częściej mówi się o mediacji także w sądach, namawiając skonfliktowane strony, praktycznie na każdym etapie postępowania sądowego do mediacji. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że ciekawą ofertę dla przedsiębiorców mają także prywatne ośrodki mediacji, oferujące mediację także bez specjalnej ingerencji czy zachęty sądu. Do takich ośrodków zazwyczaj trafiają przedsiębiorcy, którzy sami biorą sprawy w swoje ręce i mając świadomość ogromnych korzyści wynikających z zastosowania tej metody rozwiązywania konfliktu zwracają się do profesjonalnego mediatora gospodarczego o pomoc. 

Klauzula mediacyjna

Z mediacji można skorzystać zawsze, tym nie mniej aby zwiększyć szansę jej zastosowania wprowadza się do umów (praktycznie wszystkich umów regulujących jakąś relacje biznesową) tzw. klauzule mediacyjną, która już na etapie zawierania umowy jest formalnym wyrażeniem woli stron do zastosowania mediacji w przypadku zaistnienia sporu.  

Taka klauzula to nic innego jak dodatkowy zapis umowny, zawierany zazwyczaj w postanowieniach końcowych, wskazujący na ta formę rozwiązywania potencjalnych konfliktów, czas prowadzenia mediacji jak i niejednokrotnie także ośrodek, na który strony mogą się już wówczas zdecydować.

Praktycznie każdy ośrodek mediacji proponuje przykładowe klauzule mediacyjne. Można je łatwo aplikować poprzez wklejenie do swoich umów.

Poniżej prezentujemy przykładową klauzulę mediacyjną w języku polskim i angielskim rekomendowaną przez centrum mediacji prowadzone przy bilateralnych izbach przemysłowo-handlowych.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, będą rozwiązywane polubownie w ramach Międzynarodowego Centrum Mediacji działającego przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce.

W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.

Any dispute which results from such an agreement or which are connected, can be settled amicably by the International Mediation Centre at the International Chambers of Commerce in Poland. If the parties cannot reach a settlement through a mediation proceeding within 60 days from the filing of the motion for mediation or other term agreed in written form by the parties, each party can file a case to the appropriate court.

Umowa o mediację

Jak już strony trafią do takiego Centrum Mediacji  zawierają z nim umowę o mediację, która z kolei odnosi się do samego trybu postepowania podczas mediacji.  

Umowa o mediację może zostać zawarta w dowolnej formie włączając w to sposób dorozumiany, chociaż ze względu na jej proceduralne skutki sugeruje się stronom zachowanie formy pisemnej. Taka umowa o mediację może zostać zawarta zarówno przed jak i po powstaniu sporu,  włączając w to wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła mediatorowi wniosek o przeprowadzenie mediacji. 

W treści umowy strony muszą określić w szczególności przedmiot mediacji oraz osobę mediatora albo sposób jego wyboru, przy czym w ramach zasady swobody umów mogą uwzględnić inne szczegółowe kwestie związane z prowadzeniem mediacji takie jak oznaczenie miejsca, czasu, wynagrodzenia mediatora czy regulaminu prowadzenia mediacji. 

Zazwyczaj umowa o mediację to prosta umowa regulująca podstawowe kwestie związane z mediacją i stanowi dla stron niejako mapę drogową do procedowania z konfliktem. 

To dla stron także poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad sytuacją, którą zazwyczaj tracą w sądzie kiedy to kontrola nad sprawą przejmowana jest przez prawników i sędziów.  

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Dr Ewelina Stobiecka

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Taylor Wessing w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez dr Ewelinę Stobiecką Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

  Administratorem danych osobowych jest dr Ewelina Stobiecka z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1 w Warszawie.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e.stobiecka@taylorwessing.com.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: